MERİTS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR:

1.1 - MERİTS SPOR DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Vergi Dairesi : Maslak

Vergi Numarası : 6170422471

MERSİS Numarası : 0617042247100015

Adres : Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza No:3/79 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Telefon : +90 212 939 63 33

Faks : +90 212 939 62 01

Web: https://www.sportsandmerits.com

(İşbu Sözleşme’de kısaca “MERİTS” olarak anılacaktır)

1.2 - ÜYE

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle MERİTS üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında MERİTS tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak MERİTS’e vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında MERİTS’e bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, iş bu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin MERİTS tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri MERİTS’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde MERİTS’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 -ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak MERİTS’tir.

i. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. MERİTS’in bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

ii. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler MERİTS’e üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir).

iii. 16 yaşından küçük kişiler MERİTS 'e üye olarak kabul edilmeyecektir. ÜYE’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde MERİTS üyeliği derhal fesih hakkını haizdir.

iv. MERİTS ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; MERİTS üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.

v. Sports & Merits Üye Merkez’leri ÜYE’lerin sağlıklarının spor yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin, havuz ve benzeri tesislerinin kullanımına yönelik ve benzeri nedenlerle sağlık raporu talep edebilirler. ÜYE ilgili Üye Merkez’i kullanmadan önce üye merkezin talep etmiş olduğu sağlık raporlarını sağlamakla yükümlü olduğunu aksi takdirde ilgili Üye Merkez’in hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

vi. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, Sports & Merits Üye Merkezleri içerisindeki tüm kurallara uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. MERİTS tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

2.2- ÜYE, MERİTS üyeliğini online olarak MERİTS İnternet Sitesi ya da MERİTS’in akıllı telefonlarda çalışan uygulaması üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen MERİTS İnternet Sitesi ya da uygulama üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi MERİTS İnternet Sitesi ya da uygulama üzerinden üyelik ve ödeme tipini seçecek ve gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

2.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, MERİTS'ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4- MERİTS İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 3- ÜYELİK VE ÖDEME TİPLERİ

3.1. ÜYE’nin mevcut durumda seçebileceği üyelik tipleri MERİTS İnternet Sitesinde belirtilmiş olup; MERİTS işbu üyelik ve ödeme tiplerini değiştirmek hususunda münhasıran yetkilidir. MERİTS tarafından ÜYE’lerin kullanabilecekleri üye spor merkezleri bazında farklılaşan Premium ve Klasik olmak üzere iki üyelik tipi ve ayrıca kampanya kapsamında farkı üyelikler ya da masaj paketleri sunulmaktadır. Her bir üyelik tipi için de ayrı ayrı geçerli olacak şekilde ÜYE’ye aylık ödeme yapabileceği veya uzun vadeli peşin ödeme yapabileceği iki tane de ödeme tipi sunulmuştur. MERİTS tarafından sunulan her iki üyelik, kampanya ürünleri ve ödeme tipi de belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanun uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

i. Aylık Ödemeli Üyelik tiplerinde; MERİTS İnternet Sitesinde yer alan Aylık Üyelik Bedeli, ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ay düzenli olarak ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus MERİTS’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir.

ii. Uzun Vadeli Ödemeli Üyelik tipinde; üyelik esnasında 6 (altı) aylık ya da 1(bir) yıllık kullanım bedelinin peşin ödenmesi ve 6(altı) ay ya da 1(bir) yıl boyunca üyeliğin sürdürülmesinin taahhüt edilmesi şartıyla, MERİTS tarafından, ÜYE’ye indirim sağlanır ve bu indirimli tutar ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece 6 (altı) aylık ya da 1 (bir) yıllık dönem sonunda üyelik belirsiz süreli üyeliğe dönüşecektir.

iii. Kampanya ürünlerinde farklı süreye ait üyelik tipinin ya da masaj ürününün bedeli MERİTS tarafından, ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. Kampanya ürününe ait tüm bilgiler ve kullanım şartları başta MERİTS İnternet Sitesi olmak üzere ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir.

3.2 ÜYE tarafından seçilen üyelik tipine ve kulübe göre hesaplanan üyelik bedeli üyelik sırasında MERİTS İnternet Sitesinde üyeye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen işbu bedeli ödemek zorundadır.

3.3. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini bilmektedir. ÜYE; ödeme esnasında MERİTS sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üyelik tipleri, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli MERİTS tarafından belirlenir. MERİTS işbu üyelik tiplerini, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

3.5. İlgili spor kulübünde bulunan ekipmanların kullanımı dışında MERİTS ya da üye merkezler tarafından sunulan diğer tüm hizmetler ücretli olarak verilecektir.

MERİTS’in işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler MERİTS’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle MERİTS tarafından ücretli hizmetlerin ÜYE’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, kullanılacak olan üye merkeze kulübe göre farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MERİTS’in Hak ve Yükümlülükleri

a. Eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini üye merkezler kendileri için ayrı ayrı belirler. Söz konusu hususlar ilgili üye merkezin MERİTS İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde belirtilir. ÜYE bu hususlara ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve MERİTS’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

b. Üye merkezler; gerekli gördükleri takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, kulüpleri içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir.

c. MERİTS; üye merkez tesisleri içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva, organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir.

d. MERİTS bünyesinde yer alan üye merkezlerde tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği ilgili üye merkezin takdirindedir.

e. MERİTS; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

f. MERİTS, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde üye merkezlerin açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar MERİTS‘i geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

g. Üye merkezler; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerini de içerecek şekilde kulüplerinin açılış ve kapanış saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. Üye merkezlerin en güncel açılış kapanış saatleri bilgisi ilgili üye merkezin MERİTS İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde belirtilir. ÜYE, ilgili üye merkezin güncel ve geçerli açılış kapanış saatlerine ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve MERİTS’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

h. MERİTS isimleri, iletişim bilgileri ve detaylı açıklamaları MERİTS İnternet Sitesi’nde verilen üye merkezler listesine ekleme ve çıkarma yapmakta, üye merkezlerin kullanımına yönelik kuralları değiştirmekte serbesttir. İşbu sözleşmede belirtilen hususlar an itibariyle MERİTS İnternet Sitesi’nde belirtilen üye merkezler için geçerlidir.

i. MERİTS İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı MERİTS mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

j. MERİTS, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya MERİTS’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) MERİTS ve MERİTS İnternet Sitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

k. MERİTS İnternet Sitesi’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE MERİTS İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

l. MERİTS, MERİTS İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya MERİTS İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

m. MERİTS, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

n. Taraflar, MERİTS’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

o. MERİTS, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

a. ÜYE, MERİTS bünyesinde yer alan üye merkezlerden; MERİTS ve ilgili üye merkez tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile üye merkez tarafından belirlenecek ve MERİTS İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde duyurulacak saatler içinde faydalanabilecektir.

b. Birim ve verilen hizmetler kullanılacak üye merkeze göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu kulübün verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında kulüpten faydalanabilecek, dahil olduğu işletmenin açılış kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.

c. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü MERİTS’in ve/veya üye merkezin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta MERİTS ve/veya üye merkez ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

d. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında MERİTS tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek MERİTS’e ibraz edecektir..

e. ÜYE, üyeliğin başlaması ve kampanya ürünlerinin satin alınması için gerekli tüm bedelleri ve Üyelik Bedeli’ni süresinde ödemekle yükümlüdür.

f. ÜYE; kullanmakta olduğu üye merkez kulübünün ve bu kulübün alışveriş merkezi içinde yer alması halinde söz konusu alışveriş merkezinin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, gerek alışveriş merkezi içinde, gerekse kulüp içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara ve alışveriş merkezi içerisinde yer alan diğer işletme ve şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYE’ye ait olup; bu durumda MERİTSin üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.

g. ÜYE; kendisine verilen Sports & Merits üyelik kartını (kart), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde MERİTS’in üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü kart ve ekipmanı MERİTS’e aynen iade edecektir.

h. ÜYE; MERİTS bünyesinde yer alan üye merkezlerdeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle MERİTS’e, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

i. ÜYE, üye merkezlerin soyunma odalarında ve özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından MERİTS ve/veya üye merkez sorumlu tutulamaz.

j. ÜYE, tesise hiçbir suretle 16 (onaltı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. MERİTS üye merkezi kulüp personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

k. ÜYE, üyeliğini, satin aldığı kampanya ürünlerini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

l. ÜYE, üye merkezlerde hizmet veren eğitmenlerden (“Bağımsız Eğitmen”) alacağı özel derslere, masaj, SPA, kort kullanma, spor dersi benzeri ek hizmetlere ilişkin ücretleri üye merkez’in belirleyeceği şekilde üye merkeze ödeyeceğini, bu ek hizmetlere ilişkin MERİTS’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının üye merkez olduğunu ve bu nedenlerle MERİTS’in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

m. ÜYE, Merits İnternet Sitesi’ne verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MERİTS’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

n. ÜYE, MERİTS tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MERİTS’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MERİTS’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

o. ÜYE Merits İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

p. ÜYE, Merits İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

r. ÜYE’nin MERİTS aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı MERİTS ya da herhangi bir üye merkez sorumlu tutulamaz.

s. ÜYE, üye merkezlere ait tesisi/kulübü kullanırken ve/veya tesiste/kulüpte kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden MERİTS’in ya da ilgili üye merkezin, MERİTS’in ya da ilgili üye merkezin çalışanlarının veya MERİTS’in ya da ilgili üye merkezin yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, MERİTS’in ya da ilgili üye merkezin ve/veya kulüp yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

• ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini, ilgili üye merkezin tesisi içerisinde yoğunluk olabileceğini, MERİTS’in ya da ilgili üye merkezin bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE kullandığı üye merkezin içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE’nin ilgili üye merkezin tesisinde yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde MERİTS’in ya da ilgili üye merkezin ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-5 ÜYELİĞİN DONDURULMASI

5.1- Üyelik Dondurma işlemi ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin dondurulduğu her ay ya da hafta için MERİTS tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini ödemekle yükümlüdür. MERİTS’in işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, MERİTS’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.

5.2- Üyelik Dondurma İşlemi, üyelik süresi içerisinde yıllık üyelikler için ilk ayı ücretsiz ve daha sonra MERİTS İnternet Sitesi’nde ilan edilen aylık ücret üzerinden, 6 aylık üyelikler ve aylık üyelikler için ilan edilen ücret üzerinden MERİTS İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir.

5.3- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin MERİTS tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

5.4- MERİTS İnternet Sitesi üzerinden Üyelik Dondurma talebinin MERİTS’e ulaştırılması ile birlikte, sistem tarafından Üyelik Dondurma Ücreti seçilen dönem için hesaplanır ve ÜYE tarafından ödeme yapılır. Üyelik, bu ödemenin gerçekleşmiş olması ön şartı ile Üyelik Dondurma talebinin MERİTS’e ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile MERİTS tarafından dondurulur. Üyelik Dondurma talebinde bulunan ÜYE’nin, uzun vadeli üyeliğin sürdürülmesi taahhüdü vererek Uzun Vadeli Ödemeli Üyelik kapsamına girmiş olması halinde, ÜYE‘nin taahhüt süresi Üyelik Dondurma Süresi kadar uzatılır.

5.5- Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, MERİTS hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır. Buna karşılık MERİTS tarafından da, üyeliğin dondurulduğu süre boyunca aylık üyelik ücretine ilişkin tahsilat ve faturalandırma yapılmayacaktır.

5.6- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi üzerinden üye girişi yapmak ve içinde bulunulan ay için hesaplanan kalan günlere ilişkin kullanım bedelini ödemek suretiyle dondurulan üyeliğini aktif hale getirebilecektir.

5.7- ÜYE tarafından talep edilen üyelik dondurma süresinin sona ermesi, ÜYE tarafından usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve ÜYE herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut üyelik ücreti üzerinden faturalandırılacaktır.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından MERİTS İnternet Sitesi üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.1. ÜYE TARAFINDAN

6.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini MERİTS’e iletecektir.

İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

i. ÜYE, üyelik başlangıç tarihinden ya da kampanya ürünü alımı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma ve üyeliğini ya da kampanya ürününü iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ya da kampanya ürününün ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ÜYE’ye iade edilecektir.

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ÜYE’nin kulübe giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübe giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması ile birlikte ÜYE cayma hakkını kullanamayacaktır.

ii. Yukarıdaki maddeler dışında kalan her türlü üyelik iptallerinde, ÜYE tarafından üyelik iptalinin MERİT İnternet Sitesi’nden talep edilmesini takiben iptal ve iade prosedürü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.

iv. ÜYE’nin 6 (altı) aylık ya da 1 (bir) yıllık üyelik taahhüdü dahilinde, 6 (altı) aylık ya da yıllık ödemeli üye olduktan sonra üyeliğini sona erme süresinden önce iptal etmek istemesi halinde, üyelik iptali yasal süresi içerisinde hüküm ifade edecek ve bu tarih itibariyle MERİTS tarafından üyelik iptali gerçekleştirilecektir. 6 (altı) aylık ya da yıllık ödemeli üyeliklerdeki söz konusu taahhüdün yerine getirilmemiş olması nedeniyle ÜYE’ye iade edilecek bedel, üyelik başlangıcında ödenen toplam üyelik bedelinden Kullanım Bedeli’nin düşülmesi sonucunda hesaplanacak ve MERİTS tarafından hesaplanan bu tutar üyelik iptal talebinin hüküm ifade etmesinin akabinde 15 (onbeş) gün içerisinde ÜYE’ye iade edilecektir. Kullanım bedeli, üyelik iptalinin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen ayların tamamı için Kulübün indirimsiz aylık üyelik bedeli toplamıdır. MERİTS tarafından yapılan hesaplama sonrası ÜYE’ye iade edilecek hiçbir bedelin bulunmaması halinde iptal işlemi üyelik bitiş tarihi itibarı ile gerçekleştirilir.

6.1.2. MERİTS tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin yapılacak taleplerin MERİTS tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. MERİTS TARAFINDAN

6.2.1. MERİTS herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik ya da Kampanya Ürünü Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

6.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

i. Aylık, 6 (altı) aylık ya da yıllık üyelik ücretinin veya diğer bedellerin MERİTS’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, Kısıtlı Üye durumuna düşer. MERİTS tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.

ii. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde MERİTS tarafından ve üye merkezler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; MERİTS tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. MERİTS’in ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. Kısıtlı Üyelik boyunca geçen süre ÜYE tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, MERİTS’in Üyelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra tüm talep ve yasal hakları saklıdır. ÜYE, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, MERİTS tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık/vekalet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- MERİTS WEB SİTESİ KULLANIMI ve Görüşler, Yorumlar, Sunumlar ve Diğer İletiler

7.1- MERİTS WEB SİTESİNİN VE UYGULAMASININ KULLANIMI

7.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini MERİTS’e iletecektir.

ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya MERİTS İnternet Sitesi 'nin veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, MERİTS İnternet Sitesi vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamaz. MERİTS bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.

7.1.2 – ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümüne veya MERİTS İnternet Sitesi ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, MERİTS sunucusuna, MERİTS İnternet Sitesi üzerinde veya MERİTS İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamaz. ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nin veya MERİTS İnternet Sitesi’ne bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, MERİTS İnternet Sitesi veya MERİTS İnternet Sitesi’ne bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemez. MERİTS İnternet Sitesi’nin herhangi bir diğer ÜYE’si veya ziyaretçisi ya da MERİTS’in başka bir müşterisine ait bilgileri, ÜYE’ye ait olmayan herhangi bir MERİTS hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamaz. MERİTS İnternet Sitesi’ni veya MERİTS İnternet Sitesi üzerinde veya MERİTS İnternet Sitesi vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, MERİTS İnternet Sitesi tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileri hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamaz.

ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nin ya da MERİTS’in sistem veya ağlarına, MERİTS İnternet Sitesi’ne veya MERİTS’e bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınır.

7.1.3 – ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nin veya MERİTS İnternet Sitesi’nin üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya MERİTS İnternet Sitesi’nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamaz.

7.1.4 – ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nin üzerinde veya MERİTS İnternet Sitesi’nin vasıtasıyla ya da MERİTS İnternet Sitesi üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla MERİTS’e gönderdiği mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamaz. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemez.

7.1.5 – ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’ni veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu sözleşmede yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da MERİTS’in veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamaz.

7.2- GÖRÜŞLER; YORUMLAR, SUNUMLAR ve DİĞER İLETİLER

7.2.1 –  Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ( birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Sözleşme’ye uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilir.

7.2.2 – MERİTS İnternet Sitesi üzerinden sunulan her türlü ÜYE içeriğinin doğru olduğu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, MERİTS kural veya politikalarını ihlal etmeyeceğini veya ihlalini kolaylaştırmayacağı, telif hakkı, marka, gizlilik veya reklam hakları gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceği, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceği ÜYE tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. MERİTS İnternet Sitesi üzerinden sunulan içerik müstehcen, yakışıksız veya tehditkar lisan ile yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" içermez.

7.2.3 – ÜYE içeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve MERİTS gönderilen içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Gönderilen içerikten kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici MERİTS’i tazmin etmeyi kabul etmektedir. ÜYE, MERİTS’in gönderilen içeriği izlemediğini, ancak bu Sözleşme’de belirtilen kuralları ihlal ettiğine veya başka bir nedenle MERİTS için, diğer MERİTS üyeleri veya ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz içerik dahil olmak üzere, MERİTS’in herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul eder.

7.2.4 – ÜYE gönderdiği her türlü içerik için, MERİTS’e söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektedir. Bu sebeple, ÜYE MERİTS’e lisansını vermek istemediği herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu, orijinal artwork vesaireyi MERİTS’e göndermez.

7.2.5 – ÜYE içerik göndermek için gerçek e-posta adresini kullanır. Gönderilen her türlü içeriğin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentisi olmayacağını kabul eder. ÜYE, MERİTS ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının, ÜYE yorumlarıyla ilgili olarak irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul eder, bununla beraber MERİTS’in herhangi bir içeriğe yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 8- Hİzmet İfası Gereğİ Bİlgİ Toplama ve Kullanma

8.1 – Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak veya onunla iletişim kurmak için kullanılabilecektir.

8.2 – MERİTS’le iletişim halindeyken ÜYE’den kişisel bilgilerini vermesi istenebilir. MERİTS, bu kişisel bilgileri üyelik satin alması, üyelik hizmetinin kullanımı, hizmet ifası gereği iletişime geçme ve hizmet kalitesi gereği geçmiş üyelik kullanımlarının kontrolü için paylaşabilir işleyebilir ve kullanabilir. MERİTS, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecektir.

8.3 – MERİTS İnternet Sitesi’ne, MERİTS uygulamasına girilen veya başka bir şekilde MERİTS web site’sine ve MERİTs uygulamasına verilen bilgiler (Kredi kartı bilgileri hariç olmak üzere) saklanmaktadır. Bu bilgiler tarafınızca herhangi bir surette verilen ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen mevcut ve/veya yeni bilgileriniz olmak üzere aşağıdakileri (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerir.

8.4 – ÜYE kişisel verileri sadece ÜYE rızasıyla MERİTS İnternet Sitesi ve/veya MERİTS uygulaması üzerinde bulunan çevrimiçi formları ve seçenekleri kullanarak toplanır.

8.5 – ÜYE’den e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgiler asla talep edilmez. ÜYE MERİTS’den gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgileri talep eden bir mesaj aldığında, yanıt vermemelidir.

8.6 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

8.6.1 – ÜYE’nin kişisel bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileri, kişisel olmayan bilgileri, MERİTS tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmakta, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmekte, basılı/manyetik arşivlerde saklanmakta sayılan amaçlarla MERİTS ile yardımcıları ile yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere, aktarılmakta, transfer edilmekte, paylaşılmaktadır.

8.6.2 – MERİTS, datalarınızı, kişisel bilgilerinizi kar amacıyla "satmayacağı" hususunda söz verir, bilgilerinizi sadece belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine (onayına, rızasına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

8.7 – KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI ve KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

8.7.1 –Toplanan kişisel bilgiler MERİTS'in en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında ÜYE’leri ve ziyaretçileri bilgilendirmesine olanak vermektedir. Ayrıca, MERİTS hizmetlerinin, içeriğinin ve reklamlarının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. MERİTS’in duyuru listesinde yer almak istemeyen ÜYE, tercihlerini güncelleyerek dilediği zaman ayrılabilir.

8.7.2 – Kişisel bilgiler ayrıca, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalardaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilir.

8.7.3 – ÜYE kişisel bilgileri, MERİTS ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.

8.7.4 – ÜYE bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığında, kişisel bilgileri bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.

8.7.5 – MERİTS veritabanında kayıtlı ÜYE bilgileri hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgileri düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek talepleri MERİTS  web sitesiden yer alan Canlı Destek seçeneği ya da info@sportsandmerits.com kanalları vasıtasıyla yapılabilir.

8.7.6 – ÜYE kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse ya da 3. kişilere aktarılmışsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan diğer haklarını talep etme hakkına sahiptir. Bu talepler MERİTS İnternet Sitesi’nde bulunan KVKK Kapsamında Başvuru formu kullanılarak gerekleştirilir.

8.7.7 – MERİTS İnternet Sitesi ya da uygulaması için ÜYE’ye verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya kampanya veya fırsattan yararlanmak için oluşturulan başkaca herhangi bir bilgi başkasına verilmemeli, kullandırmamalıdır. ÜYE bunların saklanmasından sorumlu olduğundan, ÜYE’nin veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği, beyan edilen bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse MERİTS üyeliğinize ilişkin her türlü hak ve kazanımları geri alınacak, üyelik sonlandırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecektir. Bu kapsamda ÜYE’nin mevcut kişisel verileri MERİTS tarafından anonim hale getirilebilecektir. Bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olacağı gibi MERİTS üyeliğine ilişkin tüm haklar da kaybedilecektir. ÜYE’nin MERİTS üyeliğinden yararlanmasını sağlayan iletişim aracı, pazarlama kanalı, iletişim bilgileri veya ileride devreye alınabilecek herhangi bir aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumun MERİTS’e bildirilmesi gerekmektedir. ÜYE bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

8.7.8 – MERİTS, MERİTS İnternet Sitesi ve/veya uygulaması hizmet şartlarını değiştirebilir, durdurabilir, üyeliği iptal edebilir.

8.7.9 – MERİTS yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmede değişiklik yapabilecek olup, ÜYE yapılan değişiklikleri MERİTS İnternet Sitesinden takip edebilecektir.

8.8. KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİ TOPLAMA VE KULLANIMI

8.8.1 – ÜYE’nin herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileri de toplanabilir. ÜYE’nin kişisel olmayan bilgileri herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Toplanan kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir.

8.8.2 - Kişisel olmayan bilgiler kişisel bilgilerle birleştirildiğinde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

8.9 – COOKİELER ve DİĞER TEKNOLOJİLER

8.9.1 - Hizmet kapsamında üyenin deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücülere yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu Sözleşme’de belirlenen amaçlarla İş ortakları ile paylaşılabilecektir. ÜYE, MERİTS İnternet Sitesi’nden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihleri ayarlayabilir ve yönetebilir.

8.9.2 - MERİTS İnternet Sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları "cookie"ler , "pixel tag"leri ve "web beacon"ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamaya yardımcı olup, insanların MERİTS İnternet Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.

8.9.3 - Cookie'ler ve diğer teknolojiler, MERİTS İnternet Sitesini, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman ÜYE kişisel bilgilerini anımsamak için de kullanılmaktadır.

8.9.4 - Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.

8.9.5 – Bazı e-posta mesajlarında, MERİTS İnternet Sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. ÜYE’ler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, MERİTS İnternet Sitesi’ndeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilginin belirlenmesi ve MERİTS müşteri iletişiminin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemeyen ÜYE, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalıdır.

8.9.6 - Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta gönderilmesine olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını göstermektedir. Bu bilgiler, ÜYE’lere gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

8.10 – ÜÇÜNCÜ SAHIŞLARLA PAYLAŞIM

8.10.1 - MERİTS, belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya MERİTS'İn müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla MERİTS'lE çalışan stratejik ortaklara verebilmektedir. Kişisel bilgiler sadece ürünleri, hizmetleri ve reklamları geliştirmek amacıyla ve gizlilik ve veri güvenliği kurallarına uygun olarak MERİTS tarafından yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

8.10.2 – MERİTS, kümüle (toplu) ÜYE bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.

8.10.3 – MERİTS, MERİTS’a hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

MADDE 9-ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

9.1- MERİTS'in veya kullanım için seçilen üye merkezin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve MERİTS'in ya da üye merkezin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında MERİTS ve/veya üye merkez sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda MERİTS’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

9.2- ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); MERİTS’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3- Üye e-mail adres değişikliğini MERİTS İnternet Sitesi üzerinden güncellemediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4- ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. MERİTS ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

9.5- MERİTS İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı MERİTS’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

9.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. MERİTS bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

9.7- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

9.8- ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.